Har du koll på AFS 2011:19? – Regler om kemiska arbetsmiljörisker

afs 2011:19

AFS 2011:19 är en omfattande föreskrift utfärdad av Arbetsmiljöverket som riktar sig till alla typer av verksamheter där kemiska ämnen hanteras. Syftet med dessa riktlinjer är att skydda arbetstagare från de risker som kemikalier i arbetsmiljön kan medföra. Genom att definiera och specificera krav för en säker arbetsmiljö har AFS 2011:19 blivit en grundpelare i arbetet mot en hälsosammare arbetsplats för alla som utsätts för kemiska risker.

afs 2011:19
Föreskrifterna är utformade för att förhindra olyckor och sjukdomar som kan uppstå till följd av kemisk exponering.

Kemiska risker i moderna arbetsmiljöer

I en värld där industriell och teknologisk utveckling ständigt skapar nya användningsområden för kemikalier uppstår också nya risker i arbetsmiljöerna. Denna utveckling ställer höga krav på oss att förstå och hantera dessa risker på ett effektivt sätt. Mot denna bakgrund introducerades AFS 2011:19, som är en uppsättning riktlinjer avsedda att styra säkra arbetspraktiker och säkerställa en tryggare hantering av kemikalier på svenska arbetsplatser:

Huvudpunkter i AFS 2011:19

Riskbedömning

Föreskriften kräver att alla arbetsplatser där kemikalier hanteras utför en detaljerad riskbedömning. Denna bedömning ska identifiera potentiella risker för arbetstagarnas hälsa och säkerhet och utvärdera vilka åtgärder som behövs för att minimera dessa risker.

I en fabrik som producerar plastprodukter, där arbetstagarna hanterar olika kemiska blandningar och harts, kan riskbedömningen inkludera en noggrann analys av luftkvaliteten och kemikalieutsläpp för att bestämma behovet av förbättrade ventilationssystem och regelbunden luftprovtagning. På ett tryckeri där arbetare utsätts för lösningsmedelsångor under tryckprocesserna, måste riskbedömningen särskilt fokusera på frekvensen av exponering och tidsperioder där arbetarna är särskilt sårbara, för att optimera schemaläggningen och säkerställa tillräckliga pauser.

Kontrollåtgärder

Baserat på riskbedömningen måste arbetsplatser implementera lämpliga kontrollåtgärder. Dessa kan inkludera tekniska lösningar som ventilation, användning av säkra arbetsmetoder och personlig skyddsutrustning. Ett avgörande element i kontrollåtgärderna är installationen av nödduschar och ögonsköljstationer, särskilt i miljöer där det finns en betydande risk för kemikalieutsläpp eller exponering. Dessa nödduschar måste vara lättillgängliga och fungera korrekt för att snabbt kunna avlägsna kemikalier från hud och ögon, vilket minskar risken för allvarliga skador.

I laboratoriemiljöer där personal regelbundet hanterar korrosiva eller irriterande kemikalier, som syror och baser, är det avgörande att nödduschar finns tillgängliga och testas regelbundet för att garantera deras funktionalitet. På så sätt kan omedelbar handling vidtas vid eventuell exponering, vilket bidrar till en säkrare arbetsplats och uppfyller kraven i AFS 2011:19.

Läs mer om nödduschar här: hatasuihkut.com/

Utbildning

Utbildning och information är mycket viktiga komponenter för att säkerställa att alla nivåer inom organisationen är medvetna om och kan hantera de risker som förekommer. Det är avgörande att alla anställda förstår de risker som är associerade med kemikalier de arbetar med och hur dessa risker ska hanteras säkert. Exempelvis inom rengöringsindustrin, där anställda ofta använder olika typer av rengörings- och desinfektionsmedel, är det viktigt att arbetsgivare tillhandahåller utbildning om korrekt användning och nödvändiga åtgärder för att undvika hudirritationer och andningsproblem.

Hälsoövervakning

I kemiska tillverkningsindustrier där anställda hanterar ämnen som arsenik eller kvicksilver, krävs regelbunden hälsoövervakning för att snabbt identifiera tecken på förgiftning eller andra hälsoproblem. På samma sätt måste anställda i bilverkstäder som regelbundet exponeras för lösningsmedel genomgå regelbundna hälsokontroller för att övervaka eventuella effekter på deras nervsystem eller andningsorgan.

Märkning och dokumentation

Korrekt märkning av kemikalier är obligatoriskt, och säkerhetsdatablad ska alltid vara tillgängliga för de anställda. Dessa dokument hjälper till att förstå de specifika farorna och hur man hanterar kemikalier säkert. På ett forskningslaboratorium där kemikalier som syror och baser används dagligen, måste varje behållare tydligt märkas med information om innehållet, farligheten och nödvändiga säkerhetsåtgärder. Dessutom ska säkerhetsdatablad som detaljerat beskriver hanteringsinstruktioner och första hjälpen-åtgärder finnas lättillgängliga i varje laboratorierum.

Förvaring och hantering

Specifika krav ställs på säker förvaring och hantering av kemikalier för att förhindra olyckor och minska risken för oavsiktlig exponering. Inom livsmedelsindustrin, där kemiska tillsatser och konserveringsmedel används, måste dessa ämnen förvaras i separata, säkert låsta skåp för att undvika kontaminering av matprodukter och oavsiktlig konsumtion. I ett kemiskt lager där brandfarliga vätskor hanteras, krävs brandsäkra förvaringsskåp och en tydlig markering av nödutgångar samt tillgång till brandsläckningsutrustning för att snabbt kunna hantera eventuella incidenter.

Du kan läsa föreskrifterna på Arbetsmiljöverkets hemsida: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/kemiska-arbetsmiljorisker-2011-19-foreskrifter/

Varför infördes AFS 2011:19?

Med nya kemiska ämnen följer också en brist på långsiktig data om deras hälsopåverkan, vilket gör det svårt att fullständigt bedöma riskerna de utgör. Arbetsmiljöverket identifierade ett stort behov av att stärka skyddet för arbetstagare genom att formulera och implementera tydliga riktlinjer och regler. Detta var nödvändigt inte bara för att värna om arbetstagarna utan även för att hjälpa arbetsgivare att förstå och effektivt hantera de risker som kemikalier representerar i arbetsmiljön:

För att skapa riktlinjer om arbetsmiljösäkerhet enligt lagen

Sverige, liksom övriga EU-länder, är bundet av strikta lagar gällande arbetsmiljösäkerhet. AFS 2011:19 säkerställer att de svenska arbetsplatserna är i linje med både nationella och EU-omfattande standarder och lagkrav. Genom att implementera dessa riktlinjer visar Sverige också ett åtagande att följa de överenskommelser som gjorts på EU-nivå för att skydda arbetstagare över hela kontinenten.

För att förbättra struktur och kontroll

AFS 2011:19 introducerades för att ge en mer strukturerad och enhetlig approach till kemikalier på arbetsplatsen. Föreskrifterna tillhandahåller detaljerade anvisningar för riskbedömning, hantering, och utbildning relaterade till kemikalier, vilket bidrar till en mer kontrollerad och säker arbetsmiljö.

För att minska risken för hälsoproblem

Genom att effektivt identifiera och hantera de risker som kemikalier utgör, minskar man risken för allvarliga hälsoproblem bland arbetstagare. Föreskrifterna är utformade för att förhindra olyckor och yrkessjukdomar som kan uppstå till följd av kemisk exponering, vilket är av yttersta vikt för både individens och samhällets välbefinnande.

afs-201119
Inom sjukvårdssektorn används diagnostiska ämnen som kan utgöra hälsorisker om inte rätt förfaranden följs.

Vilka måste följa AFS 2011:19?

AFS 2011:19 specificerar inte strikt vilka specifika branscher eller sektorer som omfattas utan grundar sig på aktiviteter där kemikalier används, hanteras, produceras eller lagras och de risker dessa aktiviteter för med sig:

Omfattande miljöriskhantering

Detta innebär att varje arbetsplats där sådana aktiviteter förekommer måste följa de säkerhetsåtgärder och rutiner som AFS 2011:19 kräver. Det gäller inte bara industriella och kommersiella verksamheter men även utbildningsinstitutioner som skolor och universitet. I dessa miljöer används kemikalier frekvent inom ramen för undervisning och forskning, speciellt i laboratorier. Här krävs det stränga kontroller för att hantera kemikalier säkert, inklusive rätt utbildning för både lärare och studenter om hur dessa ämnen ska hanteras, förvaras och användas för att minimera riskerna.

Andra exempel på verksamheter där AFS 2011:19 behöver tillämpas är inom kemisk tillverkningsindustri,  läkemedelsproduktion och plasttillverkning, där det krävs detaljerade procedurer för att hantera råmaterial och slutprodukter. Byggbranschen, där det är vanligt med lösningsmedel, färger, lim och andra kemiska material, är ett annat exempel. Där måste företag se till att adekvata ventilationssystem är på plats och rätt skyddsutrustning.

Även i bilreparationsverkstäder är föreskrifterna relevanta, där arbetstagare regelbundet hanterar oljor, lösningsmedel, och färgprodukter, vilket kräver strikt efterlevnad av säkerhetsföreskrifter för att minimera hälsorisker. Sådan hantering kräver bland annat noggrann uppmärksamhet på säker förvaring och regelbunden utbildning i säkra arbetsmetoder.

Kriterier för tillämpning

Gränsen för tillämpning av föreskrifterna dras alltså där det finns potentiella hälsorisker för arbetstagarna. Detta kan vara i verksamheter som vid första anblick inte verkar hantera stora mängder kemikalier, men där även mindre mängder av vissa farliga ämnen kräver strikt kontroll och förebyggande åtgärder. Till exempel inom sjukvårdssektorn, där rengöringskemikalier och vissa diagnostiska ämnen används, kan även den rutinmässiga användningen av desinfektionsmedel medföra hälsorisker om inte rätt förfaranden följs. Det är avgörande att bedömningar av riskerna görs regelbundet och att adekvata skyddsåtgärder implementeras för att säkerställa arbetsmiljöns säkerhet.

Införande i olika arbetsmiljöer

Implementeringen av dessa regler kan se olika ut beroende på arbetsplatsens specifika förhållanden. En fabrik som producerar kemikalier kan behöva omfattande tekniska kontroller och luftfiltreringssystem, medan ett företag som hanterar kemikalier i mindre skala, såsom ett måleriföretag, fokuserar på personlig skyddsutrustning och regelbunden hälsokontroll av de anställda. Inom jordbrukssektorn där bekämpningsmedel och gödningsmedel används måste lantbrukare följa strikta riktlinjer för applicering och förvaring för att minimera exponering.

afs 2011:19
Det är viktigt att följa säkerhetsföreskrifterna i en bilverkstad, där hantering av olika typer av kemikalier ofta förekommer.

Psykosociala och organisatoriska aspekter av AFS 2011:19

AFS 2011:19 är välkänt för sina direktiv kring säker hantering av kemikalier på arbetsplatsen, men dess omfattning sträcker sig betydligt vidare:

Påverkan av stressfaktorer i arbetsmiljön

I arbetsmiljöer där kemikalier är en central del av den dagliga verksamheten, som i tillverkningsindustrin och inom kemisk processindustri, kan höga krav och stressorer signifikant öka riskerna. Stress kan minska en individs förmåga att följa säkerhetsrutiner noggrant, vilket leder till ökad risk för olyckor och exponeringar. Ett exempel är i kemikalietillverkning där arbetstempot och produktionstrycket är högt, och stress kan leda till att säkerhetsprotokoll inte följs som de ska.

Ett annat exempel är bilverkstäder, där en rad kemikalier hanteras, som vi nämnde. Dessa arbetsplatser upplever ofta höga arbetsbelastningar och tidspress, vilket kan skapa en stressig arbetsmiljö. Detta ökar risken för att säkerhetsförfaranden åsidosätts, vilket kan leda till kemisk exponering. I dessa miljöer är det mycket viktigt att inte bara fokusera på kemikaliesäkerhet utan också att ta itu med arbetstakten, pauser och personalens allmänna välbefinnande för att säkerställa en omfattande skyddsstrategi.

Strategier för organisationsförbättring

Det är alltså viktigt för företag att inte bara implementera säkerhetsåtgärder utan också att skapa en arbetsmiljö som aktivt minskar stress och hög arbetsbelastning. Detta kan inkludera allt från att förbättra kommunikationen och ledningen till att erbjuda stödprogram för stresshantering. Genom att förbättra den organisatoriska miljön kan företag effektivt minska de psykosociala riskerna som kan förvärra kemiska risker.

Det är också avgörande att utbildningsprogram inte bara täcker säkra hanteringsmetoder för kemikalier utan också utbildar anställda om de risker som stress och psykosocial belastning innebär. Anställda bör utrustas med verktyg för att hantera både kemiska och psykosociala risker i sitt arbete.

Psykisk ohälsa som följd av kemisk exponering

Diskussionen kring kemiska arbetsmiljörisker omfattar inte endast omedelbara fysiska hälsorisker, utan sträcker sig även till de psykiska konsekvenserna av långvarig exponering. Denna dimension av arbetsmiljöarbete kräver en fördjupad förståelse för hur kemikalier inte bara påverkar den fysiska utan även den psykiska hälsan:

Långsiktiga effekter bör beaktas enligt AFS 2011:19

Långvarig exponering för vissa kemikalier kan leda till allvarliga psykiska hälsoproblem, såsom kronisk ångest, depression och andra kognitiva störningar. Arbetare inom industrin som regelbundet hanterar lösningsmedel, tungmetaller och andra toxiner är särskilt utsatta. Forskning har visat att vissa kemikalier kan ha neurotoxiska effekter som påverkar hjärnans funktion och kan bidra till utvecklingen av psykiatriska tillstånd.

Utmaningar och riskhantering

Arbetsplatser måste införa omfattande säkerhetsprotokoll inte bara för att skydda mot akut förgiftning och skador utan också för att minimera riskerna för långsiktig psykisk ohälsa. Detta inkluderar regelbunden övervakning av luftkvalitet, strikt kontroll av personlig skyddsutrustning och tillgång till psykologisk rådgivning och stöd för arbetare. Säkerhetsprogrammen måste också vara utformade för att hantera stress och psykisk belastning som kan förvärra de hälsorisker som är associerade med kemisk exponering.

Strategier för förbättrad mental hälsa

Företag behöver också arbeta proaktivt för att utbilda anställda om de psykiska riskerna med kemisk exponering. Detta kan inkludera utbildningsprogram som adresserar både de fysiska och mentala riskerna med kemikalier. Vidare är det viktigt att skapa en öppen dialog på arbetsplatsen om psykisk ohälsa, vilket kan hjälpa till att minska stigma och uppmuntra anställda att söka hjälp tidigt om symptom uppstår.

Genom att integrera dessa strategier i säkerhetsprogrammen, kan arbetsplatser inte bara förbättra de omedelbara arbetsförhållandena utan också bidra till en mer hållbar och hälsosam arbetsmiljö på lång sikt.

Nästa artikel: verkstadsutrustning.com/farligt-gods-markning-transport/